luni, 24 martie 2008

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Definiţia microîntreprinderii

Art. 103. - În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană
juridică română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31
decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 50% din veniturile totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele
decât statul, autorităţile locale şi instituţiile publice.
__________
Litera a) a fost modificată prin art. I pct. 67 din Legea nr. 343/2006.
Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii
Art. 104. - (1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opţional.
(2) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru
plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal
următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 103 şi dacă nu au mai
fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
(3) O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să
plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor, începând cu primul an
fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 103 lit. a) şi d) sunt îndeplinite la
data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia prevăzută la art. 103
lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data
înregistrării.
(4) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor nu mai aplică acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute
la art. 103.
(5) Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu
persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al
pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi
de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor
sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică
cu peste 250 de angajaţi.
(6) Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe veniturile
microîntreprinderilor pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu
anul fiscal următor. Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
__________
Alineatul (6) a fost introdus prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 138/2004.
Aria de cuprindere a impozitului
Art. 105. - Impozitul stabilit prin prezentul titlu, denumit impozit pe
veniturile microîntreprinderilor, se aplică asupra veniturilor obţinute de
microîntreprinderi din orice sursă, cu excepţia celor prevăzute la art. 108.
Anul fiscal
Art. 106. - (1) Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul
calendaristic.
(2) În cazul unei persoane juridice care se înfiinţează sau îşi încetează
existenţa, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana
juridică a existat.
Cota de impozitare
Art. 107. - Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este: 2%
în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 68 din Legea nr. 343/2006.
Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri
mai mari de 100.000 euro
Art. 1071. - Prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. (2) şi (3), dacă
în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de
100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în
veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit
luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului
fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de
prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se
efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele
prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La
determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentând
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 69 din Legea nr. 343/2006.
- Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 110/2006.
Baza impozabilă
Art. 108. - (1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor
guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul
profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare,
pentru pagubele produse la activele corporale proprii.
(2) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat,
valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate
cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune,
potrivit legii.
Procedura de declarare a opţiunii
Art. 109. - (1) Persoanele juridice plătitoare de impozit pe profit comunică
opţiunea organelor fiscale teritoriale la începutul anului fiscal, prin
depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţiile
familiale şi asociaţiile fără personalitate juridică, până la data de 31
ianuarie inclusiv.
(2) Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu
opţiunea în cererea de înregistrare la registrul comerţului. Opţiunea este
definitivă pentru anul fiscal respectiv.
(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condiţiile impuse
nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligaţia de a păstra pentru
anul fiscal respectiv regimul de impozitare pentru care a optat, fără
posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de prevederile
prezentului titlu, chiar dacă ulterior îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.
103.
(4) Pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu şi
microîntreprinderile care desfăşoară activităţi în zonele libere şi/sau în
zonele defavorizate.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale
Art. 110. - (1) Calculul şi plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
(2) Microîntreprinderile au obligaţia de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declaraţia de impozit pe venit.
Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere
Art. 111. - În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform prezentului titlu, şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere.

Prevederi fiscale referitoare la amortizare
Art. 112. - Persoanele juridice plătitoare de impozit pe venit sunt obligate
să evidenţieze contabil cheltuielile de amortizare, conform art. 24, aplicabil
plătitorilor de impozit pe profit.(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra
diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de
protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit;
b) suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor
pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul
legal stabilit pentru instituţiile publice;
c) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 2%, aplicată asupra
valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare. Intră sub incidenţa
acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru naştere, ajutoarele pentru
înmormântare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile şi protezele, precum
şi cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau
unităţi aflate în administrarea contribuabililor; grădiniţe, creşe, servicii de
sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până
la internarea într-o unitate sanitară, muzee, biblioteci, cantine, baze
sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum şi pentru şcolile pe care le au
sub patronaj. În cadrul acestei limite, pot fi deduse şi cheltuielile
reprezentând: tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu
legislaţia în vigoare, cadouri în bani sau în natură oferite copiilor minori şi
salariaţilor, cadouri în bani sau în natură acordate salariatelor, costul
prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul, pentru salariaţii
proprii şi pentru membrii de familie ai acestora, ajutoare pentru salariaţii
care au suferit pierderi în gospodărie şi contribuţia la fondurile de
intervenţie ale asociaţiei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din
şcoli şi centre de plasament;
d) perisabilităţile, în limitele stabilite de organele de specialitate ale
administraţiei centrale, împreună cu instituţiile de specialitate, cu avizul
Ministerului Finanţelor Publice;
e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori,
potrivit legii;
f) Abrogat.
g) cheltuielile cu provizioane şi rezerve, în limita prevăzută la art. 22;
h) cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita
prevăzută la art. 23;
i) amortizarea, în limita prevăzută la art. 24;
j) cheltuielile efectuate, în numele unui angajat, la schemele de pensii
facultative, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro
într-un an fiscal pentru fiecare participant;
k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate, în limita unei
sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro într-un an fiscal pentru
fiecare participant;
l) cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de
serviciu situate în localitatea unde se află sediul social sau unde societatea
are sedii secundare, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor
construite prevăzute de legea locuinţei, Legea locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se majorează din
punct de vedere fiscal cu 10%. Diferenţa nedeductibilă trebuie recuperată de
la beneficiari, respectiv chiriaşi/locatari;
m) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu
aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în
scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor puse la
dispoziţia societăţii în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop;
n) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente
autoturismelor folosite de angajaţii cu funcţii de conducere şi de administrare
ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un singur autoturism
aferent fiecărei persoane fizice cu astfel de atribuţii. Pentru a fi deductibile
fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme trebuie justificate cu documente
Info KAM Technologies www.infokam.ro
legale.
(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat,
inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent,
precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt
nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele
persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din
România;
b) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile
de întârziere datorate către autorităţile române, potrivit prevederilor legale.
Amenzile, dobânzile, penalităţile sau majorările datorate către autorităţi
străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu persoane nerezidente
şi/sau autorităţi străine sunt cheltuieli nedeductibile, cu excepţia majorărilor
al căror regim este reglementat prin convenţiile de evitare a dublei impuneri.
c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor
corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care
nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată
aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VI. Nu intră
sub incidenţa acestor prevederi stocurile şi mijloacele fixe amortizabile,
distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a altor cauze de forţă majoră,
în condiţiile stabilite prin norme;
d) cheltuielile cu taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate
salariaţilor sub forma unor avantaje în natură, dacă valoarea acestora nu a fost
impozitată prin reţinere la sursă;
e) cheltuielile făcute în favoarea acţionarilor sau asociaţilor, altele decât
cele generate de plăţi pentru bunurile livrate sau serviciile prestate
contribuabilului, la preţul de piaţă pentru aceste bunuri sau servicii;
f) cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document
justificativ, potrivit legii, prin care să se facă dovada efectuării operaţiunii
sau intrării în gestiune, după caz, potrivit normelor;
g) cheltuielile înregistrate de societăţile agricole, constituite în baza
legii, pentru dreptul de folosinţă al terenului agricol adus de membrii
asociaţi, peste cota de distribuţie din producţia realizată din folosinţa
acestuia, prevăzută în contractul de societate sau asociere;
h) cheltuielile determinate de diferenţele nefavorabile de valoare a
titlurilor de participare la persoanele juridice la care se deţin participaţii,
precum şi de diferenţele nefavorabile de valoare aferente obligaţiunilor emise
pe termen lung, cu excepţia celor determinate de vânzarea-cesionarea acestora;
i) cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile, cu excepţia celor
prevăzute la art. 20 lit. dc);
j) cheltuielile cu contribuţiile plătite peste limitele stabilite sau care nu
sunt reglementate prin acte normative;
k) cheltuielile cu primele de asigurare plătite de angajator, în numele
angajatului, care nu sunt incluse în veniturile salariale ale angajatului,
conform titlului III;
l) alte cheltuieli salariale şi/sau asimilate acestora, care nu sunt
impozitate la angajat, cu excepţia prevederilor titlului III;
m) cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte
prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea
prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt
încheiate contracte;
n) cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele
contribuabilului, precum şi cele care nu sunt aferente obiectului de activitate,
cu excepţia celor care privesc bunurile reprezentând garanţie bancară pentru
creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat
contribuabilul sau utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de
leasing, potrivit clauzelor contractuale;
o) pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor incerte sau
în litigiu, neîncasate, pentru partea neacoperită de provizion, potrivit art.
22, precum şi pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor
Info KAM Technologies www.infokam.ro
incerte sau în litigiu, neîncasate, în alte situaţii decât cele prevăzute la
art. 21 alin. (2) lit. n). În această situaţie, contribuabilii care scot din
evidenţă clienţii neîncasaţi sunt obligaţi să comunice în scris acestora
scoaterea din evidenţă a creanţelor respective, în vederea recalculării
profitului impozabil la persoana debitoare, după caz;
p) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind
bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează
sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994
privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor
nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit
datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
1. este în limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depăşeşte mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a
bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor,
achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării
programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti,
a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale;
r) cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, care au la bază un
document emis de un contribuabil inactiv al cărui certificat de înregistrare
fiscală a fost suspendat în baza ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.
s) cheltuielile cu taxele şi cotizaţiile către organizaţiile neguvernamentale
sau asociaţiile profesionale care au legătură cu activitatea desfăşurată de
contribuabili şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual, altele
decât cele prevăzute la alin. (2) lit. g) şi m).;
ş) cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în
cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o
descreştere a valorii acestora.
(5) Regia Autonomă «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» deduce
la calculul profitului impozabil următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile reprezentând diferenţa dintre sumele cuvenite pe bază de
contract de prestări de servicii cu Senatul, Camera Deputaţilor, Administraţia
Prezidenţială, Guvernul României şi Curtea Constituţională pentru plata
activităţii de reprezentare şi protocol şi cheltuielile înregistrate efectiv de
regie;
b) cheltuielile efectuate, în condiţiile legii, pentru asigurarea
administrării, păstrării integrităţii şi protejării imobilului «Palat Elisabeta»
din domeniul public al statului;
c) cheltuielile aferente producerii şi emiterii permiselor de şedere
temporară/permanentă pentru cetăţenii străini, în condiţiile reglementărilor
legale.
__________
Literele c), i), j) şi n) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I

Niciun comentariu: